Loading...

Aktualności

KALENDARZ ORAZ ZASADY REKRUTACJI w roku szkolnym 2018/2019

1 SKŁADANIE WNIOSKÓW W SZKOLE PIERWSZEGO WYBORU tj. w szkole, której klasę kandydat umieścił na pierwszym miejscu listy w swoim wniosku. /WNIOSEK SKŁADA SIĘ TYLKO W JEDNEJ SZKOLE/

PROPONUJEMY CI POMOC W LOGOWANIU

Od 28 maja 2018 do 22 czerwca 2018 w godzinach 9.00-16.00

w Bibliotece szkolnej

II Piętro

2 a)Wprowadzamy do komputera punkty ze świadectwa ukończenia gimnazjum, z egzaminu gimnazjalnego oraz za osiągnięcia, które muszą być wpisane przez wychowawcę klasy na świadectwie ukończenia gimnazjum.

b) Składanie w szkole pierwszego wyboru oryginału lub kserokopii dokumentów /decyzje o złożeniu oryginału podejmuje rodzic /opiekun kandydata/

Od 22 czerwca 2018 do 26 czerwca 2018 w godzinach od 9.00 do 16.00

w sali nr 16

II Piętro

3 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do PLO NR V 11 lipca 2018

godz. 12.00

4 Potwierdzenie przez rodzica /opiekuna kandydata woli przyjęcia do szkoły przez dostarczenie oryginałów dokumentów tj. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

UWAGA! W tym terminie oryginały dokumentów powinni odbierać rodzice/opiekunowie kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez system do innej szkoły

Od 11 lipca 2018 do

13 lipca 2018

5 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do PLO NR V 16 lipca 2018

POWYŻSZE TERMINY SĄ ZGODNE Z TERMINAMI PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019 OKREŚLONYMI W ZARZĄDZENIU NR 1 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 22 STYCZNIA 2018 R.

CO JESZCZE GIMNAZJALISTA POWINIEN WIEDZIEĆ?

1. Limit w poszczególnych klasach wynosi 28 uczniów.

2. Jak możesz przeliczyć oceny na punkty?

– celujący- 18 pkt

– bardzo dobry – 17 pkt

– dobry – 14 pkt

– dostateczny – 8 pkt

– dopuszczający – 2 pkt

3. Możesz otrzymać MAKSYMALNIE 28 PKT za wpisane na świadectwie przez wychowawcę klasy OSIĄGNIĘCIA

-7 pkt – świadectwo z paskiem

– 3 pkt – WOLONTARIAT /aktywność społeczna/

– max 18 pkt – za konkursy wiedzy, artystyczne, zawody sportowe

4. Niezależnie od kryteriów przyjmowani będą LAUREACI I FINALIŚCI przedmiotowych OLIMPIAD OGÓLNOPOLSKICH oraz LAUREACI KONKURSÓW przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ponad wojewódzkim.