Loading...

Aktualności

Przeliczanie na punkty osiągnięć kandydatów do V LO

Główne zasady przeliczania na punkty ocen i osiągnięć

kandydatów do PLO Nr V

wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.

Podczas rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr V w Opolu będą brane pod uwagę:

  1. Liczba punktów uzyskanych z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego:

– języka polskiego

– historii i wiedzy o społeczeństwie

– matematyki

– przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii

– języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Maksymalna liczba punktów –100.

Wyniki wyrażone w procentach zostaną przeliczone na punkty według zasady: z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 pkt, czyli 1% odpowiada 0,2 pkt.

  1. Liczba punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Maksymalnie można uzyskać 72 pkt.

Sposób przeliczania ocen na punkty:
celujący – 18 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
dobry – 14 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt

III.  Inne osiągnięciakandydat może uzyskać maksymalnie 28 pkt, podzielonych według następujących zasad:

  1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt
  2. aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt
  3. szczególne osiągnięcia – maksymalnie 18 pkt (nawet gdy osiągnięć jest więcej).

A/ konkursy na poziomie ponadwojewódzkim, organizowane przez kuratorów oświaty:

– za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

– za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

– za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

B/ konkursy o zasięgu wojewódzkim, organizowane przez kuratora oświaty:

– za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

– za dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

– za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

– za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

– za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

– za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

Bardzo ważne! Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności (warunkiem jest posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum).

 

C/ osiągnięcia artystyczne lub sportowe:

a) na poziomie międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty (miejsce 1,2,3,4)

b) na poziomie krajowym – przyznaje się 3 punkty (miejsce 1,2,3)

c) na poziomie wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty (miejsce 1,2)

d) na poziomie powiatowym – przyznaje się 1 punkt (miejsce 1)