Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DO KLAS PIERWSZYCH PLO NR V NA ROK SZKOLNY 2022/2023
ZGODNE Z ZARZĄDZENIEM NR 1 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 27 STYCZNIA 2022

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku  o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje

od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.  do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 13 lipca 2022

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 19 lipca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 lipca 2022 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,

od 20 lipca 2022 r.
do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 lipca 2022 r.  do godz. 14.00

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 4 sierpnia 2022 r.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły