Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DO KLAS PIERWSZYCH PLO NR V NA ROK SZKOLNY 2021/2022
USTALONE PRZEZ MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Podanie do publicznej wiadomości, przez dyrektora szkoły, obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do końca lutego 2021 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021

do godziny 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty.

od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godziny 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22 lipca 2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.          do godziny 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r. – do godziny 14.00

Opublikowanie przez Opolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 3 sierpnia 2021 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 sierpnia 2021 r.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły