Archiwum

Konkurs języka angielskiego dla gimnazjalistów - Przykłady typów zadań

(Uwaga! Test finałowy z ubiegłorocznego konkursu wraz z kluczem można znaleźć w znajdującym się poniżej na stronie artykule: Podsumowanie konkursu języka angielskiego dla gimnazjalistów 2010-2011)

ZADANIE 1 Uzupełnij tłumaczenia poniższych zdań jednym wyrazem w każdym przypadku. Za każde poprawne zadanie otrzymasz 1 pkt. 1. They are very good friends and they never ………………………. (kłócą się). 2. I was asked to write a few sentences about a ………………………. (powódź) or an ………………………. (trzęsienie ziemi). 3. Please keep the children ………………………………………………………. (cicho) when I’m on the phone. 4. c) I feel ………………………………………………………. (okropnie). I think I’m going to be sick.

ZADANIE 2 Uzupełnij następujące zdania tak, aby drugie zdanie miało takie samo znaczenie jak pierwsze. Ilość myślników odpowiada ilości liter w brakujących słowach. Za każde poprawne słowo otrzymasz 1 pkt. 1. I can’t afford this coat. It costs too much. I can’t afford this coat. It is too _ _ _ _ n _ _ _ _. 2. I am sorry sir but smoking is forbidden here. I am sorry but smoking is not _ _ l _ _ed. 3. Sarah likes eating a big m e a l i n t h e m o r n i n g. Sarah likes eating big _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 4. Everybody says that Kate is a very b e a u t i f u l woman. Everybody says that Kate is a very _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ woman.

ZADANIE 3 Z podanych możliwości wybierz jedną. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 pkt. 1. I would like to make a call. Is there a telephone ………………………. anywhere? a) box b) compartment c) department d) place 2. He should give up smoking because it is very ………………………. to the lungs. a) painful b) suffering c) harmful d) painless 3. She felt so tired that she could hardly ………………………………………………………. her eyes open. a) stand b) stop c) bring d) keep 4. He is working hard because he is going to ………………………………………………………. an exam. a) fail b) take c) get d) make

ZADANIE 4 Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami utworzonymi od wyrazów podanych obok. Za każdy poprawny wyraz otrzymasz 1 pkt. 1. They celebrate their ………………………. on 4th July. DEPEND 2. Their ………………………. has lasted a lifetime. FRIEND 3. They felt a deep ………………………………………………………. when their dog died. SAD 4. Are you looking for a ………………………………………………………. family car? RELY

ZADANIE 5 Uzupełnij tekst. W każde wolne miejsce możesz wpisać tylko jeden wyraz. Za każdy poprawny wyraz otrzymasz 1 pkt. In Western Europe and ……… USA, family life ……… changed dramatically over the last forty years. The number of families that depend ……….. both parents going out to work, or where ………… is one parent raising the children alone, is much greater than it ……… to be.

ZADANIE 6 Popraw każde zdanie wyrzucając jedno niepotrzebne słowo. Za każde poprawne zdanie otrzymasz 1 pkt. 1. I felt very too happy about passing the exam. A)……………………. 2. She didn’t go to the work because she was ill. B)…………………….. 3. Could I please leave a message around with you? C)…………………….. 4. I’m afraid of I can’t help you, I’m sorry. D)…………………….

ZADANIE 7 Uzupełnij każde zdanie tak, aby jego znaczenie było takie samo, jak zdania oryginalnego. Wykorzystaj podany wyraz. Nie wolno zmieniać podanego wyrazu. 1. It was such good weather that we went swimming. SO The weather 2. I’m sorry I interrupted your dinner. FOR I …………………. 3. I can’t eat this meal, it’s too unhealthy. ISN’T This meal…………………………………………………………………………….for me to eat. 4. There aren’t many vegetarians in my class. A There are only……………………………………….…………………vegetarians in my class.

ZADANIE 8 Uzupełnij każde z niedokończonych zdań tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Za każde poprawne zdanie otrzymasz 1 pkt. 1. Biology has never been one of my interest. I have 2. Someone stole my purse from my handbag. My purse 3. Dozens of Internet users visit this website every day. This website 4. That pink armchair is really hard. It isn’t possible to sit in it. The pink armchair is too.

ZADANIE 9 Podkreśl właściwą odpowiedź. Za każda poprawną odpowiedź otrzymasz 1 pkt. 1. All the people suffering ………………………. poverty were promised some help. a) of b) by c) with d) from 2. I haven’t written it yet but I’m sure I will finish it ………………………. a minute. a) by b) with c) in d) at 3. I’m…………………………………….a teacher when I finish my studies. a) being b) be c) will be d) going to be 4. Last year, I went on holiday to Greece………………………………….plane a) by b) on c) in d) at

Logowanie