Pomoc materialna

Pomoc materialna

Stypendium "Wspieramy najlepszych" na rok 2017/2018

Zarząd Województwa Opolskiego w dniach od 11 do 29 września br. 

ogłasza nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych II, 

realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie/ uczennice, którzy/re:

– w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali średnią z wszystkie ocen nie niższą niż 4,80;

– w roku szkolnym 2016/2017 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych lub przedsiębiorczości uzyskali średnią nie niższa niż 4,60;

– pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2016 na jednego członka rodziny nie przekracza

1 348,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1 528,00 zł netto).

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, ul. Piastowska 17 w Opolu (budynek Instytutu Śląskiego), pokój 108 lub 204 oraz na stronie: http://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych/

Do wniosku załącza się:

– załącznik nr 1 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika projektu;

– w przypadku, gdy uczeń/uczennica ubiegający/ca się o stypendium legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia – potwierdzoną za zgodność z oryginałem

Do wniosku nie załącza się dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, jednak Samorząd Województwa Opolskiego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowych weryfikacji oświadczeń o wysokości uzyskanego dochodu.

Wnioski można składać w siedzibie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy przy ulicy Piastowskiej 17 w Opolu (budynek Instytutu Śląskiego), pokój 108  lub 204  do 29 września  do godz. 14.00 lub wysłać pocztą na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Departament Edukacji i Rynku Pracy

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Piastowska 14

45-082 Opole

Szczegółowych informacji udziela:

Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO

tel.: 77 54 16 505, 77 54 16 536, 77 54 16 500

Program Stypendiów Pomostowych 2016

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych realizowany będzie Program Stypendiów Pomostowych skierowany jest do tegorocznych maturzystów - pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - którzy zamierzają kontynuować naukę na dziennych studiach magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskich uczelniach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Pomoc dla rodzin wielodzietnych - "5 plus"

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pomocy dla rodzin wielodzietnych przynajmniej z piątką dzieci (wliczeni są także studenci, ale przynajmniej jedno dziecko w rodzinie powinno być niepełnoletnie), przygotowaną przez Caritas Diecezji Opolskiej.

Uczniów, w których rodzinach spełnione są powyższe kryteria zapraszamy do gabinetu 24 (II piętro).

Informacji udzielają psycholog lub pedagog szkolny.

Logowanie