Deklaracja dostępności strony internetowej 5lo.opole.pl

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: 5lo.opole.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-08-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-28

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-04-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  • część z opublikowanych zdjęć i ilustracji nie posiada opisu alternatywnego,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
  • część dokumentów publikowane jest w formatach uniemożliwiających odczyt ekranowy

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.