Poniżej przedstawiamy zaktualizowany wykaz podręczników na rok szkolny 2023/2024.

Do pobrania

Plik Wielkość pliku Pobrania
pdf Klasa I 672 KB 1299
pdf klasa II 555 KB 563
pdf klasa III 568 KB 394
pdf Klasa IV 561 KB 317
jQuery(document).ready(function($) { var attachmentsTable = $('#attachmentsTable').dataTable({ paging: false, "ordering": true, 'sDom': 't', info: false, language: { "processing": "Przetwarzanie...", "search": "Szukaj:", "lengthMenu": "Pokaż _MENU_ pozycji", "info": "Pozycje od _START_ do _END_ z _TOTAL_ łącznie", "infoEmpty": "Pozycji 0 z 0 dostępnych", "infoFiltered": "(filtrowanie spośród _MAX_ dostępnych pozycji)", "infoPostFix": "", "loadingRecords": "Wczytywanie...", "zeroRecords": "Nie znaleziono pasujących pozycji", "emptyTable": "Brak danych", "paginate": { "first": "Pierwsza", "previous": "Poprzednia", "next": "Następna", "last": "Ostatnia" }, "aria": { "sortAscending": ": aktywuj, by posortować kolumnę rosnąco", "sortDescending": ": aktywuj, by posortować kolumnę malejąco" } }, }); $('#attachmentsSearchInput').keyup(function(){ attachmentsTable.fnFilter($(this).val()) ; }) } );