Regulamin rekrutacji kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego nr V w Opolu na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.)

2. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. 900 z póź. zm.).

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. 900 z póź. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r.  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D20191737.pdf w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

5. Terminy postępowania rekrutacyjnego https://www.gov.pl/attachment/519f099d-c622-4fdd-8524-40d0b0fcbd0e a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025.

6. Zarządzenie nr 2 Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025.

I Rekrutacja do LO nr V będzie prowadzona drogą elektroniczną.

Elektroniczną rekrutację nadzoruje Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opole.

II Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru do klas pierwszych LO nr V. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli LO nr V. Zadania Komisji Rekrutacyjnej oraz jej przewodniczącego zawarte są w §10 Rozporządzenia wymienionego w punkcie 4 podstawy prawnej.

III Planowany nabór do klas na rok szkolny 2024/2025

1AA1 dziennikarsko-prawna (gr dziennikarska)grupa z rozszerzonym językiem polskim, językiem  angielskim i WOS-em
A2 dziennikarsko-prawna (gr prawna)grupa z rozszerzonym językiem polskim, językiem  angielskim i historią
1BCB Informatyczno-biznesowa (gr informatyczna)klasa z rozszerzoną matematyką, informatyką i językiem angielskim
C Informatyczno-biznesowa (gr biznesowa)klasa z rozszerzoną matematyką, geografią i językiem angielskim
1DPedagogiczno-psychologicznaklasa z rozszerzonym językiem polskim, językiem  angielskim i biologią
1EE1 Przyrodniczo-medycznaklasa z rozszerzonym biologią, chemią i językiem  angielskim
E2 Przyrodniczo-medycznaklasa z rozszerzonym biologią, matematyką i językiem  angielskim

We wszystkich klasach językiem kontynuacji jest język angielski.

  • Do klasy A będą liczone punkty z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski i w grupie A1 WOS, a w grupie A2 historia;
  • Do klasy BC
    w grupie B liczone będą punkty z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, informatyka, język angielski
    w grupie C będą liczone punkty z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, geografia, język angielski.
  • Do klasy D będą liczone punkty z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, język angielski.
  • Do klasy E będą liczone punkty z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, chemia.

IV Kryteria przyjęcia kandydata do klasy pierwszej LO nr V w Opolu

1. Rekrutacja kandydatów do LO nr V odbywa się na podstawie:

a) liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu ósmoklasisty, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,

b) liczby punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w Regulaminie 1rekrutacji kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego nr V w Opolu na rok szkolny 2022/2023,

c) liczby punktów uzyskanych za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJMaksymalna liczba punktów
Punkty za świadectwo100 pkt.
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)18 pkt.
ocena z matematyki (za ocenę celująca)18 pkt.
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)18 pkt.
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)18 pkt.
szczególne osiągnięcia18 pkt.
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 pkt.
aktywność społeczna3 pkt.
Punkty za egzamin ósmoklasisty100 pkt.
wynik z języka polskiego100% x 0,35= 35 pkt.
wynik z matematyki100% x 0,35= 35 pkt.
wynik z języka obcego nowożytnego100% x 0,30= 30 pkt.

V Zasady punktacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów.

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego,

2) matematyki

     – mnoży się przez 0,35

3) języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,30.

Kandydat może uzyskać za wyniki egzaminu ósmoklasisty maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych.

2. W przypadku przeliczania na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Kandydat może uzyskać za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalnie 72 punkty rekrutacyjne.

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

4. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w województwie opolskim znajduje się w https://www.kuratorium.opole.pl/zarzadzenie-nr-1-opolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-29-stycznia-2024-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-a-takze-terminow-skladania-dokume/

 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Kryteria przyznawania punktów za udział w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych znajdują się w Rozporządzeniu wymienionym w punkcie 4 podstawy prawnej.

5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty lub danej części egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z § 8 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia wymienionego w punkcie 4 podstawy prawnej.

VI

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1036 z późn. zm.), zgodnie z zapisami art. 20d wymienionej na wstępie ustawy o zmianie ustawy, przyjmowani są w pierwszej kolejności niezależnie od kryteriów, o których mowa w punkcie IV niniejszego regulaminu. Zaświadczenia wydane przez Kuratora Oświaty właściwego ze względu na siedzibę szkoły, do której uczęszczał laureat lub finalista konkursu przedmiotowego, są ważne na terenie całego kraju.

Wykaz konkursów, których laureaci lub finaliści przyjmowani są w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadpodstawowej zawiera Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2022/2023 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe – z 23.lipca 2019 r.

VII

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów wynikających z kryteriów wymienionych w punkcie IV Regulaminu w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

VIII

Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku uzyskania równej liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wymienionych w punkcie IV Regulaminu są brane pod uwagę łącznie:

– wielodzietność rodziny kandydata,

– niepełnosprawność kandydata,

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

– objęcie kandydata pieczą zastępczą,

a w następnej kolejności średnia wszystkich ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Dodatkowe kryteria brane będą pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.

IX Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów zawiera dokument Terminy postępowania rekrutacyjnego w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025.

W terminach podanych w w/w harmonogramie kandydaci dokonują elektronicznego wyboru szkół (nie więcej niż trzech) oraz składają w szkole pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie do szkoły oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, a następnie uzupełniają wniosek o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora macierzystej szkoły podstawowej).

X Tryb odwoławczy:

1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Uzasadnienie powinno zawierać pouczenie o możliwości złożenia odwołania do dyrektora, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, sporządzonego przez komisję rekrutacyjną.

4. Podstawą odwołania mogą być tylko formalne uchybienia w postępowaniu kwalifikacyjnym w stosunku do obowiązujących przepisów prawnych i postanowień niniejszego regulaminu.

5. Dyrektor w terminie 3 dni od otrzymania odwołania rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji i wydaje rozstrzygnięcie.

6. Dyrektor w swoim rozstrzygnięciu informuje o przysługującej skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego w Opolu.

Informacje o naborze do LO nr V można uzyskać codziennie w godzinach od 9:00 do 15:00, telefon: 774545668 lub 774542751.

Niniejszy regulamin udostępnia się kandydatom do LO nr V na stronie internetowej szkoły.

Opole, 01 marca 2024 r.

Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.