Nasi maturzyści w gronie najlepszych w Polsce!

  • Post author:

Nasi maturzyści Aleksandra Pasoń i Kamil Kopyra w gronie najlepszych w Polsce.

Ogólnopolski Projekt „Matura na 100 procent” krakowskiej Fundacja „Zawsze Warto” oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiły listę 290 najlepszych maturzystów w Polsce. Projekt ma na celu docenienie najlepszych polskich maturzystów, a także szkół i środowisk, które tworzą warunki do osiągania tak znakomitych wyników.

Zasady

Kandydaci do tytułu laureata projektu „Matura na 100 procent” wyłaniani są spośród wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy spełnili następujące kryteria:

1. W danym roku szkolnym po raz pierwszy zdawali egzamin maturalny organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

2. Przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej i ustnej albo uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej spośród olimpiad zawartych w wykazie ogłoszonym w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, co jest równoznaczne ze zwolnieniem z przystępowania do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

3. Przystąpili do co najmniej dwóch egzaminów w części pisemnej na poziomie rozszerzonym.

4. Z każdego egzaminu (przedmiotu) maturalnego uzyskali wynik co najmniej 90% i z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego uzyskali wynik 100%.

Najlepsi w PLO V

W tegorocznej, jubileuszowej – X edycji projektu powyższe kryteria regulaminowe spełniło ponad 250 tys. osób, spośród których 290 zostało finalistami. Wśród wyróżnionych znalazło się trzech uczniów z Opola, w tym dwóch absolwentów 5-ki!